Interaktiv Benchmarking

IB¨

Brugermanual og Hj¾lpesk¾rme

 

 

Ver. 2.8

September, 2012

 

 

Peter Bogetoft

pb@ibensoft.com

 

 

 

Bem¾rk: Nogle af faciliteterne, som er beskrevet i denne manual, er muligvis ikke tilg¾ngelige for dig. De tilg¾ngelige faciliteter afh¾nger nemlig af dit abonnement. Derudover er nogle af faciliteterne (sŒsom Sp¿rgeskema) kun tilg¾ngelige i den web-baserede version. Hvis du er interesseret i at udvide de faciliteter du har adgang til kan du henvende dig til contact@ibensoft.com.

Indhold

 

Generel information om Interaktiv Benchmarking IB(R)
Login
Model:Prædefineret Model
Model: Selvdefineret Model
Enheder: Min Enhed
Enhed/Virksomhed: Fusion
Enhed/Virksomhed: Potentielle Peers/Forbilleder
Scenarie/Spørgeskema
Nøgletal-KPI
Benchmark
Peers / Forbilleder
Sektor Analyse
Dynamisk
Rapporter
Data


 

Generel information om Interaktiv Benchmarking IB¨

Ideen

Interaktiv Benchmarking er et interaktivt computerprogram, der organiserer og analyserer virksomheders data med henblik pΠat forbedre performance.

Programmet kombinerer state-of-the-art benchmark teori, beslutningsst¿tte metoder og computer software med det formŒl at identificere gode rollemodeller og brugbare pr¾stationsmŒl.

Baggrund

I de seneste Œrtier har teoretikere og praktikere arbejdet meget med benchmarking og relativ pr¾stationsvurderinger, og der er sket store fremskridt. Selv de bedste analyser vil imidlertid v¾re baseret pŒ en r¾kke antagelser. Da enheder eller virksomheder som analyseres kan derfor s¾tte sp¿rgsmŒlstegn ved disse antagelser og dermed ogsŒ ved relevansen af de opnŒede resultater. Brugeren af en analyse vil desuden typisk stille en r¾kke Óhvad nu hvisÓ sp¿rgsmŒl. Dette skaber et behov for fleksible benchmark redskaber sŒ analyserne kan tilpasses den specifikke kontekst og den specifikke bruger.

Skr¾ddersyet benchmarking

For at skr¾ddersy de enkelte benchmarks har vi integreret state-of-the-art metoder i et let anvendeligt software. Interactive Benchmarking IB¨ er en analyseramme som kan erstatte en benchmark rapport baseret pŒ en analytikers mere eller mindre velbegrundede antagelser. En Bruger interagerer direkte med et computer program IB for at fŒ analyserne til at afspejle Brugerens specifikke fokus, kontekst, mission og ambitionsniveau.

Fokus: Brugeren v¾lger et fokus (Model) for analysen. Fokus kan v¾re kortsigtet eller langsigtet, og det kan involvere hele virksomheden eller dele af den. Benchmarksystemet indeholder pŒ forhŒnd nogle relevante modeller, men det giver ogsŒ Brugeren mulighed for at udvikle alternative modeller, som bedre afspejler Brugerens fokus.

Betingelser: Modellerne er konstrueret, sŒ de sŒ vidt muligt afspejler rammebetingelserne. Brugeren kan dog v¾lge at lave yderligere antagelser om den evaluerede enhed (MinEnhed) og den relevante sammenligningsgruppe (Potentielle Peers). Den evaluerede Enhed kan v¾re en realiseret enhed, en budgetteret enhed, en fusioneret enhed etc. Tilsvarende kan sammenligning med nogle af de andre virksomheder ekskluderes vha. filtre pŒ de tilladte Potentielle Peers. Brugeren kan for eksempel v¾re interesseret i kun at sammenligne med lokale selskaber fra samme branche og med nogenlunde samme st¿rrelse.

Mission: Brugerens specifikke mission eller strategi kan specificeres yderligere ved at definere s¿geretninger.  Det kan sŒledes specificeres hvor opsat Brugeren er pŒ at reducere de forskellige inputs (ressourcer) og pŒ at ¿ge de forskellige outputs (produkter og serviceydelser)?

Aspiration: Aspirationsniveauet i forholde til andre kan ogsŒ justeres. Selvom Óbedste praksisÓ typisk har mest interesse kan Brugeren ogsŒ v¾lge at gŒ efter mindre ambiti¿se mŒl, fx 25% under bedste praksis. Tilsvarende kan Brugeren ogsŒ v¾re interesseret i hvor godt andre virksomheder g¿r det i forhold til den samme mission. Brugeren kan til det formŒl analysere alle selskaber i industrien ud fra de foruds¾tninger, han anvender om den evaluerede Enhed.

Andre generelle tr¾k ved IB


Let at bruge: Styringen af benchmarkprocessen foregŒr ved hj¾lp af forskellige kontroller, menuer og valgmuligheder, som er bŒde simple og intuitive at anvende. Derudover er der et omfattende tekst- og video-baseret hj¾lpesystem, hvis Brugeren skulle komme i tvivl om muligheder og fortolkninger.

Direkte anvendelige: Resultaterne er direkte anvendelige ifm konkrete organisatoriske og forretningsm¾ssige beslutninger. De sp¿rgsmŒl, som IB kan svare pŒ, og den mŒde resultaterne vises, er udviklet i et n¾rt samspil med konkrete virksomheder og brancheorganisationer mv. IB beregner planer og budgetter, og IB identificerer peers man kan l¾re af i implementeringsfasen. IB g¿r det let at udregne marginalomkostninger, substitution mellem produktionsfaktorer, samt trade-off mellem serviceydelser. IB tillader ogsŒ brugeren at forudsige synergien ifm fusioner og andre samarbejder, at vurdere selskabers stordriftsmuligheder etc etc.

 

IB er desuden ikke bare et mŒleredskab men ogsŒ et l¾ringsmilj¿, hvor brugeren kan l¾re virksomheden at kende og unders¿ge muligheder og begr¾nsninger. Den bagved liggende model bygger pŒ komplekse, praksisbaserede sammenh¾nge mellem mange inputs og outputs.


Forskningsteam: Bag den simple og intuitive brugerflade er IB et program, der kombinerer bedste praksis i pr¾stationsevaluering og computer teknologi. Det er udvikles af et team, som ledes af professor Peter Bogetoft. Peter Bogetoft er en f¿rende international forsker inden for performance evaluering, forfatter til mere end 50 peer-reviewed artikler og b¿ger, samt konsulent pŒ talrige benchmark opgaver i hele verden.

Tekniske detaljer: For mere information om teorien, samt de matematiske og statistiske metoder bag, kontakt udviklerne af programmet pΠcontact@ibensoft.com


 

Login

 

Login


Login kr¾ver et brugernavn og password. Brugerens rettigheder og muligheder afh¾nger af brugertypen. Brugens login bestemmer sŒledes, hvilke faneblade der kan ses og hvilke faciliteter der er tilg¾ngelige i de forskellige faneblade.

 

Ó?Ó

I det ¿verste h¿jre hj¿rne af sk¾rmen linker Ó?Ó videre til hj¾lpesystemet. De forskellige hj¾lpeemner er specifikt relateret til det faneblad du arbejder pŒ, nŒr du aktiverer hj¾lpen, men du an naturligvis bev¾ge dig rundt i hele hj¾lpesystemet derfra.

I ¿verste h¿jre hj¿rne linker filmsymbolet til smŒ videoer, der forklarer hvad man kan i det faneblad, som er aktivt nŒr filmen kaldes.

 

Den typisk IB session

Ved normal brug af IB starter man med fanebladet l¾ngst til venstre pŒ sk¾rmen og arbejder sig mod h¿jre.

-          Du kan hele tiden gŒ tilbage til et tidligere faneblad og ¾ndre dit valg. Du kan for eksempel ¾ndre modellen, der bliver brugt, eller ¾ndre den enhed, der bliver analyseret.

-          I en session vil fanebladene lyse op efterhŒnden som de bliver tilg¾ngelige. Du kan for eksempel IKKE bruge Benchmark f¿r du har valgt en model og en enhed, som skal analyseres.

-          Analyserne i et givet faneblad afh¾nger af de valg som er foretaget i tidligere faneblade. Hvis du hopper tilbage, dvs. til venstre i fanebaldene vil alle valg foretaget i faneblade til h¿jre for det du nu stŒr i, som hovedregel v¾re annulleret.

 

Generelle IB kontroller

Der er mange muligheder for at ¾ndre udseendet af de forskellige vinduer. Mulighederne og knapperne er intuitive og baseret pŒ standarderne i Windows. Tr¾k r¾kker, kolonner og vinduer rundt som du har lyst i IB-Win.

Der er tilsvarende omend f¾rre muligheder i den web-basered udgave IB-Web.

SŒdan opdateres IB-Win

-          Hver gang du starter en session tjekker IB om du har Internet adgang. Hvis dette er tilf¾ldet vil programmet automatisk lede efter opdateringer.

-          Hvis en opdatering findes kan du v¾lge at installere den.

-          Hvis du senere fortryder opdateringen kan du v¾lge at gŒ tilbage til en tidligere version af programmet ved at bruge ÓTilf¿j og Fjern ProgrammerÓ i Windows kontrolpanel.

 

 

SŒdan opdateres IB-Web

IB-Web opdateres l¿bende efterhŒnden som nye muligheder udvikles og afh¾ngigt af de brugerrettigheder den aktuelle Bruger er udstyret med.

Model: Pr¾defineret

 

Model: Pr¾defineret

-          Du kan se de pr¾definerede modeller i under-fanebladet Model: Pr¾defineret.

-          NŒr du markerer en Pr¾defineret model vises en kort beskrivelse af modellen

-          De foruddefinerede modeller giver brugeren et udgangspunkt for sine analyser. Brugeren kan definere alternative modeller under fanebladet Model: Selvdefineret.

 

Modellen

En model er defineret vha. inputs, outputs og situationsvariable.

-          Inputs repr¾senterer udnyttede ressourcer, omkostninger etc.

-          Outputs repr¾senterer de produkter og serviceydelser der produceres

-          Situationsvariable er tilstande virksomheden ikke kan kontrollere, men som kan lette eller besv¾rligg¿re transformationen af inputs til outputs.

En model definerer ens fokus for analysen. Den kan v¾re kort- eller langsigtet, og den kan involvere hele virksomheden eller dele af den; for eksempel en proces.


 

Model: Selvdefineret

 

Model: Selvdefineret

I under-fanebladet Model: Selvdefineret kan du definere din egen model ved at specificere

-          Inputs (I), dvs. brugte ressourcer og omkostninger

-          Outputs (O), dvs. producerede produkter og serviceydelser

Du kan v¾lge imellem alle variablene, der til at begynde med er markeret som

-          ¯vrige (R), dvs. variable der enten kan bruges i modellen eller bruges til at forstŒ resultaterne pŒ et senere tidspunkt (read-only).

 

Datas¾ttets st¿rrelse

NŒr inputs og outputs v¾lges, beregner programmet den relevante (del-) m¾ngde af selskaber, som man kan regne pŒ, dvs de enheder, som der er tilstr¾kkelige oplysninger om for alle valgte variable.

 

LŒste variable


Tabellen giver ogsŒ en r¾kke

-          LŒste variable (L). Disse variable kan ikke anvendes som inputs eller outputs, idet de indeholder ikke-numerisk information.

 

Brug af andre variable

¯vrige (R) variable der ikke bliver brugt direkte som Inputs eller Outputs, samt LŒste (L) variable (hvis det giver mening) kan bruges til at bestemme relevante sammenligningsvirksomheder under fanebladet Enheder: Potentielle Peers. De kan ogsŒ bruges som mulige forklarende variable for performance i Sektor: Vis grafer: Efteranalyse.

 

Estimeringsmetode


Modelspecifikationen (Inputs og Outputs) definerer fokus for modellen. For at der er tale om en rigtig model skal vi ogsŒ bestemme sammenh¾ngen mellem de forskellige variable. Estimeringsmetoden brugt i de selvdefinerede modeller bruger sŒkaldt minimal ekstrapolation. Ideen med de tilsvarende ikke-parametriske FDH og DEA procedurer er at ekstrapolere mindst muligt fra data Ðat finde den t¾ttest mulige approksimation af det virkelige data.

Det er ogsŒ  muligt at bruge modeller, som er estimeret vha. parametriske (PAR) ¿konometritilgange som fx SFA. Disse estimationer skal foregŒ f¿r analyserne starter og de resulterende modeller skal defineres i datas¾ttet. PAR er derfor ikke en valgmulighed i fanebladet Model: Selvdefineret, men kan findes under fanebladet Model: Pr¾defineret.

 

Skalaafkast

I en selvdefineret model skal du ogsŒ specificere skalaafkastet, dvs dine forventninger til effekterne af at ¿ge eller mindske skalaen af produktionen. Sp¿rgsmŒlet er om det kr¾ver flere inputs pr. output, nŒr virksomheden bliver st¿rre (stordriftsulemper) eller mindre (smŒdriftsulemper). Hvis vi ¿ger m¾ngden af inputs med en vis procentdel, men vi ikke mener at outputs vil blive ¿get med samme procentdel, da tror vi der er en ulempe ved at v¾re stor. Tilsvarende, hvis vi mindsker m¾ngden af inputs med en bestemt faktor og tror at outputs vil falde med en st¿rre procentdel, da tror vi, at der er ulemper ved at v¾re lille. En typisk grund til at forvente problemer med en for stor virksomhed vil bl.a. v¾re en stigning i koordinations- og kommunikationsopgaver. En  typisk grund til at forvente problemer med en for lille virksomhed vil v¾re de faste omkostninger eller et behov for mere effektiv specialisering.

 

Mulige skalaafkast

Der er seks mulige indstillinger for skalaafkastet:

Hvis du senere fortryder dine f¿rste antagelser om skalaafkastet, kan du altid ¾ndre disse i fanebladet Benchmark, se nedenfor.

 

Navngiv modellen


 

Enheder: Min Enhed

I Min Enhed kan du v¾lge den enhed du ¿nsker at analysere.

Eksisterende Enhed

Selvdefineret Enhed

Brugen af en Selvdefineret enhed

I mange tilf¾lde kan det v¾re nyttigt at definere din egen enhed. Dden nye enhed kan fx repr¾sentere din enhed forbedringerÉ

Brugen of variabel transformationer (¾ndringer)

I nogle anvendelser er det nyttigt tillade forskellige versioner af inputs og outputs. I en skolebenchmark kan vi for eksempel v¾re interesseret i at genberegne performance for alle skolerne, hvis de alle havde elever med samme socio¿konomiske baggrund, som den skole vi er ved at unders¿ge. Tilsvarende kan vi ogsŒ v¾re interesserede i virksomhedernes performance i forskellige ¿konomiske scenarier med fx stigende og faldende renter. De n¿dvendige genberegninger af de forskellige datapunkter kan g¿res ved at bruge variabel transformation Vtrans i fanebladet Min Enhed. Vtrans-funktionen er tilg¾ngelig, nŒr sŒdanne transformationer er defineret i et Vtrans regneark i det relevante Data xls ark.


 

Enheder: Fusion

I Fusion kan du analysere performance (resultater) for en potentiel fusion af to eller flere enheder.

Metode


F¿rst markerer du hvilke eksisterende enheder du ¿nsker at inkludere i den potentielle fusion. Interaktiv Benchmarking IB¨ navngiver dern¾st den nye enhed som

ÓKandidat1+Kandidat2+É+KandidatKÓ

samt beregner enhedernes kombinerede ressourceforbrug (summen af deres inputs) som inputs og deres kombinerede produktion (summen af deres outputs).

 

 

Denne enhed kan nu analyseres som enhver anden Selvdefineret enhed. Et h¿jt sparepotentiale sammenlignet med de individuelle enheder i fusionen indikerer, at der er et store synergieffekter. Mere avancerede dekomponeringer af disse gevinster er ogsŒ mulige i Benchmark fanebladet.

 

Advarsler

I nogle modeller vil den simple sammenl¾gning af inputs og outputs som ikke give mening. Et eksempel pŒ dette kan v¾re, nŒr nogle inputs eller outputs repr¾senterer andele (ratioer) eller delm¾ngder, fx den procentdel af produktionen som har h¾j kvalitet. I sŒdanne tilf¾lde bliver man enten n¿dt til at omdefinere produkterne til enheder der kan adderes; fx opdeling af output med h¿j og lav kvalitet. Eller man kan beregne det endelige resultat af den fusionerede enhed ved at v¾gte de enkelte enheders fysiske produktioner, addere dem og derefter bruge de resulterende v¾rdier til at definere en ny enhed i fanebladet Enheder: Min Enhed.

Fortolkning

I den beregnede fusionerede enhed vil de kombinerede input- og output- v¾rdier svare til, at enheden opererer fuldst¾ndig decentraliseret; hver af de oprindelige enheder kunne k¿re videre som uafh¾ngige divisioner under et f¾lles navn.

De mulige forbedringer i den fusionerede enhed

ÓDe muliged forbedringer af den fusionerede enhed ÓKandidat1+Kandidat2+ É +KandidatKÓ kan derfor ses som forbedringer der opstŒr ved indl¾ring af Óbedske praksisÓ og ved en optimal udnyttelse af de mulige synergi effekter mellem de indbefattede enheder. Sidstn¾vnte effekt kan ydermere opdeles i en mix og en skala komponent. En formel opdeling af disse effekter og organisatoriske fortolkninger blev udviklet af Bogetoft, P. og Wang, D., Estimating the Potential Gains from Mergers, Journal of Productivity Analysis, 23, pp. 145-171, 2005, og dekomponeringen er i¿rvigt implementeret i Fusions Analyse pop-up faciliteten in the Benchmark fanebladet.

 

 

Horisontale eller vertikale fusioner

Fusionsmuligheden i Interaktiv Benchmarking IB¨ kan direkte bruges pŒ horisontale fusioner, dvs. integration af enheder som producerer den samme slags serviceydelser (outputs) og bruger den samme slags ressourcer (inputs).

En vertikal fusion er, nŒr en upstream virksomhed integreres med en downstream virksomhed. Upstream-virksomheden producerer serviceydelser (komponenter), der bliver brugt som ressourcer i downstream-virksomheden. Man kan ogsŒ evaluere vertikale fusioner med Interaktiv Benchmarking IB¨. For at g¿re dette bliver man n¿dt til at modellere begge produktionsprocesser, som en speciel form for kombineret model. Det kan lade sig g¿re ved at Ót¾nkeÓ i netputs (net outputs), dvs. ved at se inputs som negative netputs og outputs som positive netputs. Denne strategi kan ogsŒ bruges til mere avancerede konstellationer, hvor nogle af upstream-virksomhedens outputs er f¾rdige produkter mens andre stadig er komponenter, der bliver brugt som inputs i downstream-virksomheden. For mere information om vertikale fusioner og netv¾rker se

Bogetoft, P., Efficiency Gains from Mergers in the Health Care Sector, Part B: Modelling and Part C: Implementation, Research Papers 2008:07 and 2008:08, NZa, The Netherlands.

 


 

Enheder: Potentielle Peers

 

I Potentielle Peers kan du bestemme hvilke enheder du ¿nsker at sammenligne Min Enhed med.

V¾r Opm¾rksom

Benchmarkmetoden vil typisk selv finde rimelige Peers ved at lede efter en kombination af enheder, som minder om den analyserede enhed pΠde centrale variable, inputs og outputs. De af programmet bestemte Peers er ogsΠen god indikator for om modellen er specificeret nogenlunde korrekt.

Peers vindue

Filtre

 

Potentielle peers og Inkluderede

 

Grupper

Interessante Potentielle Peer Grupper, der er defineret vha. filtre eller individuelle til- og fravalg af enheder i listen af virksomheder i h¿jre side, kan gemmes som Peer Grupper ved at trykke pŒ knappen Gem Gruppe.

 

 

De kan da blive navngivet af brugeren eller allerede v¾re defineret og navngivet pŒ forhŒnd af dataudbyderen.

Grupperne er nyttige i analysen, idet brugeren kan v¾re interesseret i at begr¾nse sammenligningsgrupperne.

Lager af filtre i IB-Win

Rediger og Fjern

Brug af filtre og Udv¾lgelse

I mange situationer er det nyttigt at kunne lave specifikke restriktioner pŒ de analyserede enheder. Af klassiske eksempler kan bl.a. n¾vnes


 

Scenarie/Sp¿rgeskema

IB-WEB bruges ikke kun til at lave benchmark pΠallerede eksisterende data, men kan ogsΠbruges til at indsamle, validere, og benchmarke nye data.

Programmet kan ogsŒ bruges til at ops¾tte alternative scenarier og dermed alternative versioner af Min Enhed, der kan blive benchmarked som en del af en planl¾gningsopgave. I stedet for at introducere nye v¾rdier af de forskellige variable i en ny selvdefineret enhed, kan man bruge Scenarie programmet til at beregne og definere nogle af (eller alle) de forskellige variable i modellen.

Valgmulighederne inden for Scenarie/Sp¿rgeskema er bestemt af den valgte model, dvs. forskellige Scenarie/Sp¿rgeskema skabeloner kan v¾re knyttet til forskellige modeller. NŒr man bruger Scenarie programmet kan det v¾re en god ide at starte med en eksisterende enhed, idet v¾rdier som ikke specificeres i det valgte scenarie da automatisk vil blive taget fra enhedens oprindelige v¾rdier.

 

Som bruger kan du v¾lge selv at

NŒr du har udfyldt sp¿rgeskemaet kan du

Nedenfor er vist et eksempel. Her gemmer vi en version af Center 1, hvor omkostningsfordelingen er blevet ¾ndret.

 

Scenarier/Sp¿rgeskemaer defineres i data-fanebladet,


 

N¿gletal-KPI

KPI = N¿gletal

Traditionel benchmarking g¿r brug af en r¾kke n¿gletal. I dette faneblad kan brugeren unders¿ge disse Žt afgangen og samtidig fŒ en fornemmelse af en flerhed af n¾gletal

Hvordan v¾lger man et n¿gletal-KPI

N¿gletallet skal v¾re defineret i det relevante datas¾t, og brugeren kan v¾lge et n¿gletal vha. en drop-down menu.

 

Opsummering

Tabellen for oven til venstre er en  oversigtsstatistik. For det valgte n¿gletal angives gennemsnitsv¾rdi mv pŒ tv¾rs af alle enheder / selskaber for det valgte n¿gletal, Enhederne i disse statistikker er som angivet i fanebladet Potentielle Peers. Hvis der ikke er aktiveret nogen filtre og hvis ingen enheder er blevet fravalgt i fanebladet Benchmark vil pr¿ven bestŒ af alle enheder som n¿gletallet kendes for

 

 

Oversigtsstatistikken giver oplysninger om:

 

Enkelt KPI evaluering af MinEnhed

I s¿jlediagrammet under tabellen vises de enkelte KPI-v¾rdier for alle Potentielle Peers. Enhederne er arrangeret sŒdan, at de laveste KPI-v¾rdier ligger til h¿jre og de h¿je v¾rdier ligger til venstre. Min Enhed, hvis en sŒdan eksisterer, er markeret med en r¿d s¿lje.

 

Multiple-KPIs evaluering af MinEnhed

For at fŒ et overblik over flere n¿gletal pŒ en gang kan brugeren v¾lge at konstruere et radar-diagram. Dimensionerne er diagrammet er valgt en ad gangen af brugeren ved at markere et n¿gletal og derefter trykke ÓTilf¿j Radar GrafÓ. Radar-diagrammet viser ikke kun minimum og maksimumv¾rdierne for hver dimension, men ogsŒ den gennemsnitlige KPI-v¾rdi for pr¿ven og v¾rdien for Min Enhed.

 

Radar-diagrammet er konstrueret relativt til den maksimale n¿gletalsv¾rdi i hver dimension. Derfor vil en v¾rdi pŒ fx 0.5 i en given retning svarer til 50% af den maksimale v¾rdi blandt alle selskaber. I illustrationen overfor vi kan se at MinEnhed ligger omkring 0.5 i dimensionen ÓSTAA_antalÓ. PŒ de andre dimension er Min Enhed noget under gennemsnittet.

Zoom og tr¾kke in IB-Win

Man kan n¾rstudere s¿jlediagrammet ved at scrolle eller zoome.

Brugeren kan scrolle med musehjulet for at zoome ind og ud i et diagram pŒ samme mŒde som man kan g¿re i de mange andreWindows programmer.

For at aktivere zoom-funktionen og g¿re udv¾lgelsen mere pr¾cis, skal man blot trykke SHIFT-knappen ned. Derved ¾ndre musepilen sig til et forst¿rrelsesglas. Man kan derefter udv¾lge et omrŒde i et diagram ved at bruge den venstre museknap.

Hvis man f¿rst har zoomet ind i en graf kan man ogsŒ klikke i diagrammet og tr¾kke det til h¿jre eller venstre og op eller ned ved at bruge hŒndsignalet.

 

Justering (Trimning)

Navne pŒ enheder kan godt v¾re meget lange, og det kan medf¿re at s¿jle-diagrammet ser lidt underligt ud. For at hŒndtere dette kan man bruge Antal tegn i DMU navne i det nedre venstre hj¿rne, som begr¾nset antallet af anslag der kan blive brugt i et navn.

S¿jleh¿jde

S¿jleh¿jden kan ogsŒ justeres til en passende h¿jde ved brug af drop-down menuen S¿jleh¿jder.

Grupper

Sammenligningsgruppen, dvs den gruppe af virksomheder som der laves statistik pŒ, kan kontrolleres vha. Peer-Gruppe drop-down menuen ¿verst til h¿jre pŒ siden. De tilg¾ngelige grupper er defineret i fanebladet Enheder: Potentielle Peers eller de kan v¾re Pr¾defineret i datas¾ttet.

Det kan ofte v¾re en god ide at bruge en passende gruppe til at g¿re KPI statistikkerne mere relevante og til at justere illustrationerne, som vist nedenfor hvor det f¿rste sk¾rmbillede viser alle enheder, mens det n¾ste kun viser de skoler fra samme kommune som Min Enhed.

Rapportering

Du kan gemme interessante resultater ved at bruge Rapport v¾rkt¿jet. Et pop-up vindue vil da blive aktiveret, hvor brugeren kan navngive rapporten og bestemme hvilken del af KPI-sk¾rmen, der skal inkluderes i rapporten.

 

 

Brugeren kan senere udvide rapporten ved at tilf¿je tabeller og diagrammer fra andre KPIs.

Rapporten kan til enhver tid vises og downloades i forskellige formater i fanebladet Rapporter.


 

Benchmark

Benchmark er det centrale faneblad. Her sammenlignes Min Enhed med en kombination af andre enheder og brugeren kan pŒ forskellig vis kontrollere hvordan disse sammenligninger foregŒr

 

Benchmark tabel

Tabellen sammenligner v¾rdier fra Min Enhed, angivet i Aktuelle V¾rdi, med v¾rdier hos Potentielle Peers eller en kombination af Potentielle Peers, angivet i Benchmark. Dette svarer til at sammenligne et realiseret resultat eller udvikling overfor et budget eller en plan.

Benchmarket er konstrueret ved at sammenligned med alle Potentielle Peers og en klasse af mulige kombinationer heraf.  Blandt alle disse sammenligninger (ofte er der uendeligt mange muligheder og kombinationer) v¾lger programmet den sammenligning, som giver den st¿rst mulige forbedring for Min Enhed. De mulige sammenligninger kan syres via forskellige Benchmark kontroller, se nedenfor. 

Benchmark illustrationer

Samtidige forbedringer

Det er vigtigt at bem¾rke de potentielle besparelser og udvidelsesmuligheder bliver beregnet samtidigt. I eksemplet nedenfor har den analyserede enhed, en skole, mulighed for at spare 8% pŒ UndervisningsŒrsv¾kr, 16% pŒ ¯vrige l¾rertid, 16% pŒ Andre Œrsv¾rk samtidigt med at ogsŒ de forskellige output ¿ges som vist.

 

 

Forbedringsretninger

De centrale kontroller for Benchmarket er de horisontale sliders. De lader dig introducere din egen s¿geretning (pr¾ferencer, strategi).

Hvis du er interesseret i at lave st¿rre besparelser pŒ et givent input frem for andre, kan du tr¾kke dens slider mere til h¿jre.

Hvis du ligeledes er interesseret i at at ¿ge m¾ngden af et givent output mere end andre outputs, kan du tr¾kke dens slider mere til h¿jre.

Med andre ord, at tr¾kke en slider til h¿jre betyder, at du l¾gger mere v¾gt pŒ denne dimension og leder efter benchmarks, som har flere besparelser i denne retning (hvis der er tale om et input) eller flere forbedringer i denne retning (hvis der er tale om et output).

De forskellige sliders fungere lidt ligesom et rattet i en bil bortset fra, at du nu k¿rer i et rum med mange dimensioner. Du kan v¾lge at k¿re mere imod en hvilken som helst retning Ð inputs og outputs. Du kan ogsŒ t¾nke pŒ dem som lyd kontrollerne i et musikanl¾g, hvor du kan l¾gge mere v¾gt pŒ nogle bestemte frekvenser eller begr¾nse andre.

Frem for at bruge de horisontale sliders kan du ogsŒ bruge de op og ned pilene. De har den samme effekt, men de tillader at du gŒr over 100 eller under 0 (dvs. du er interesseret i at bruge flere af et input eller i at reducere noget output). Tallenes betydning er forklaret i det matematiske baggrundsmateriale som kan fŒs ved henvendelse til contact@ibensoft.com.

For de fleste brugere er retningstallene dog ikke sŒ vigtige (pŒ samme mŒde som det ikke er n¿dvendigt at forstŒ de detaljerede kalibreringer i en bils styringsmekanismer for at v¾re en god bilist). Det, der hovedsageligt er brug for, er f¿rst og fremmest tr¾ning og en god ide om hvor du gerne vil hen.

 

Proportionale sammentr¾kninger og ekspansioner

Is¾r to retninger er popul¾re og lette at forklare, nemlig 1) proportionale reduktioner af alle inputs og 2) proportionale for¿gelser af alle outputs. For at lette brugen af disse to muligheder har vi tilf¿jet to specielle knapper til dette

som vist nedenfor.

 

MinEnhed

Virksomheden der bliver analyseret er afbilledet ¿verst til venstre som MinEnhed, og ved at bruge drop down menuen er det let at bev¾ge sig fra analyse af Žn virksomhed til en anden.

Peer Grupper

Sammenligningsgruppen, dvs. gruppen af potentielle peers, kan ogsŒ justeres direkte i Benchmark faneblade ved at bruge Peer Gruppens tr¾k ned menu. Denne menu er kun tilg¾ngelig, hvis nogle grupper af potentielle peers er blevet defineret i det originale datas¾t eller det er blevet gjort i den nuv¾rende eller tidligere IB sessioner vha. fanebladet Enheder: Potentielle Peers.

Vis peers

 

Fjern specifikke peers

En meget nyttig og popul¾r mulighed er at klikke pŒ en Peer:

 

InEfficiens trappestige

Frem for at eliminere Peers en ad gangen kan du ogsŒ g¿re dette pŒ en automatisk mŒde ved at trykke pŒ knappen for InEfficiencs trappestigen InESL. Dette vil starte en proces, som successivt fjerner den mest indflydelsesrige Peer indtil der ikke kan laves flere sammenligninger. Ineffektiviteten vil falde i takt med at vi eliminerer flere og flere Peers. Det endelige ineffektivitetsniveau er vist som en trappe.

 

InESL kan blandt andet bruges til at fŒ en forstŒelse af hvor robuste de estimerede forbedringspotentialer er. Hvis InESL trappen er stejl, dvs. den falder hurtigt, kan elimineringen af blot nogle enkelte Peer enheder v¾sentligt reducere de estimerede forbedringer, og det oprindelige estimat vil derfor v¾re meget afh¾ngigt at kvaliteten af de f¿rste Peers. Hvis InESL funktionen derimod er flad, vil evalueringerne ikke v¾re sŒ afh¾ngige af hvilke enheder vi bruger i sammenligningen.

Elimineringsr¾kkef¿lgen er bestemt af den enkelte Peers v¾gtning, som kan ses i den s¾dvanlige Vis Peers illustration. PŒ hvert trin elimineres den Peer som har st¿rst v¾gt.

Skala (og estimeringsprincipper)

De anvendte estimeringsprincipper og de anvendte skalaantagelser kan ¾ndres i rullemenuen ¿verst til h¿jre.

 

Alle mulighederne FDH+, VVRS, IRS, DRS, CRS og ADD, er baseret pŒ sŒkaldte ikke-parametriske modeller (FDH og DEA), mens PAR muligheden er baseret pŒ parametriske specifikationer (SFA, ¿konometri). De f¿rstn¾vnte modeller er baseret pŒ ideen om minimal ekstrapolation, mens den sidstn¾vnte fokuserer pŒ at minimere st¿j og ineffektivitet.

De fire klassiske ikke-parametriske specifikationer laver f¿lgende antagelser om skalaafkastet:

FDH+ specifikationen tillader en hvilken som helst form for fordel eller ulempe af at blive st¿rre. Der kan for eksempel v¾re fordele ved en lille st¿rrelse, ulemper ved mellemstore enheder og igen fordele ved store enheder. FDH metoden bruger alene dataet til at finde disse egenskaber.

NŒr FDH er aktiveret bliver det dog ogsŒ muligt at lave yderligere antagelser om lokalt konstant skalaafkast. Dette forklarer navnet FDH+. Ideen er, at hvis en Enhed har brugt nogle bestemte inputs til at producere et bestemt output, sŒ kan vi ogsŒ proportionalt skalere inputs og outputs med en hvilken som helst faktor i intervallet fra L til U. Oprindeligt er FDH specialtilf¾ldet hvor L=U=1.

ADD specifikationen er baseret pŒ en antagelse om, at man altid kan gentage hvad andre har gjort. Man kan derfor lave en virksomhed ved at l¾gge et hvilken som helst antal selskaber sammen, baseret pŒ logikken om at man altid kan organisere et selskab som en r¾kke uafh¾ngige mindre selskaber. ADD tillader ogsŒ mange kombinationer af fordele og ulemper ved at v¾re stor eller lille, men der er en logisk begr¾nsning pŒ hvor mange ulemper der kan v¾re ved at v¾re en stor enhed. ADD er ogsŒ nogle gange kaldt FRH = Free Replicability Hull. For flere detaljer se

Bogetoft, P. and L. Otto, Benchmarking with DEA, SFA, and R, Springer 2011.

Egenskaberne for skalafkastet ved PAR er kun afh¾ngige af egenskaberne fra den underliggende parametriske form. Normalt er den mere begr¾nset end DEA specifikationen og med sikkerhed mere begr¾nset end FDH specifikationen.

 

Efficiens

En anden kontrol er Efficiens. Der er to mulige indstillinger for denne.

Super efficiens er derved et mere informativt mŒl end Normal efficiens. Derudover er dens begreb ogsŒ meget nyttigt i for eksempel pr¾stations-baserede afl¿nningsprogrammer.

 

Ekskluder slack

Det beregnede Benchmark angiver de maksimalt mulige forbedringer for MinEnhed i den valgte Forbedringsretning. Udover forbedringer i de proportioner, som er bestemt af Retningen, kan det ogsŒ v¾re muligt at lave individuelle forbedringer, dvs. forbedringer i nogle af dimensionerne, men ikke i alle retningerne. For at se de ekstra forbedringspotentialer i de forskellige retninger skal du afkrydse ExSlack boksen. Dette vil, hvis muligt, bestemme et nyt benchmark der bruger det samme antal eller f¾rre inputs og producere den samme m¾ngde outputs eller mere end det tidligere benchmark.

 

 

 

Ekskluder outliers

Hvis analyserne af den foruddefinerede model indikerer, at nogle af observationerne er potentielle outliers, kan man fŒ dem angivet i data-filen. Brugeren kan ogsŒ v¾lge om han ¿nsker at inkludere eller ekskludere disse afvigende observationer, nŒr benchmarket bliver beregnet. Standard indstillingen er at potentielle outliers bliver ekskluderet, og afkrydsningsfeltet ExOutliers er derfor normalt krydset af fra starten.

Aspiration

Aspirationsrullemenuen Asp.% g¿r brugeren i stand til at lave benchmarks mod standarder der er x% over eller under bedste realiserede praksis.

 

Hvis aspirationsniveauet for eksempel er sat til -10% betyder det at vi vil str¾be efter kun at v¾re 10% under produktionsfronten for bedste praksis. Dette er kan ogsŒ let bruges til at tage h¿jde for forventede produktivitetsforbedringer i virksomheden, fx kan en 2% produktivitetsforbedring i l¿bet af det n¾ste Œr indberegnes ved at s¾tte et 2% aspirationsniveau baseret pŒ data fra i Œr.

Aspirationsniveauet er i absolutte termer. Hvis en brugers aspiration er at v¾re blandt de 10% bedste virksomheder mŒlt pŒ performance, kan man lave en sektoranalyse baseret pŒ proportional output reduktion og afl¾se den ¿vre 10% fraktil af effektivitetsfordelingen i fordelingsdiagrammet. Hvis denne for eksempel er 1.17 betyder det, at et aspirationsniveau pŒ 17% svarer til at v¾re blandt de 10% bedste mŒlt pŒ performance.

Aspirationsniveauet pŒvirker ikke modellerne, hvis der ikke er noget output.


Fusionsanalyse

Fusionsanalyse-knappen aktiverer et fusionsanalyse-modul i et pop-up vindue. Analysen estimerer potentielle gevinster ved en fusion og opdeler disse i tre kategorier; l¾ring, harmoni og st¿rrelse.

 

Analysen omhandler en hypotetisk fusion of MinEnhed, som vist ¿verst til venstre pŒ sk¾rmen, og en fusionskandidat, som er specificeret i drop down boksen Fusion med, der findes i fusionsanalysens vindue. Det er derfor meget let at ¾ndre, hvilken fusion der skal analyseres.

 

Opdelingen af gevinster kan g¿res i forskellige retninger, nemlig input-baseret og multiplikativ, output-baseret og mulitiplikativ, samt retningsbestemt og additiv, hvor retningen bliver specificeret af brugeren i Benchmark fanebladet.

 

Den generelle fortolkning er dog stadig den samme:

Fortolkningen er derudover afh¾ngig af retningen

 

De multiplikative dekomponeringer er

E = LE * Estar = LE * HA * SI

mens de additive dekomponeringer er

E = LE + Estar = LE + HA + SI

Detaljerne i disse dekomponeringer er beskrevet i

Bogetoft, P., Efficiency Gains from Mergers in the Health Care Sector, Part B: Modelling and Part C: Implementation, Research Papers 2008:07 and 2008:08, NZa, The Netherlands.

Bogetoft, P. and D. Wang, Estimating the Potential Gains from Mergers, Journal of Productivity Analysis, 23, pp. 145-171, 2005

Bogetoft, P. and L. Otto, Benchmarking with DEA, SFA, and R, Springer 2011

 

Tilf¿j rapport

NŒr du har en interessant benchmark, kan du lave en rapport Ð fx sŒ du kan huske dine resulater eller vise dem til andre. Tilf¿j Rapport funktionen kan bruges gentagne gange under forskellige antagelser om benchmark

NŒr vi har tilf¿jet mindst Žn rapport bliver fanebladet Rapporter aktiv. Dette faneblad indeholder et lager med rapporterne, som du senere kan redigere og udskrive.

Print tabel

Du kan ogsΠudskrive sammenligningstabellen ved at trykke pΠPrint tabel. Dette giver et billede, der kan gemmes som en pdf-fil.


 

Peer Enheder / Forbilleder

Peer Enheder

Fanebladet Peer Enheder giver yderligere oplysninger om det beregnede Benchmark. Du fŒr

Peer s¿jler

Den ¿verste illustration svarer til Peer illustrationen i Benchmark fanebladet. Du kan ogsŒ klikke Peers v¾k og se en genberegning som i Benchmark fanebladet.

Radar graf

Radar grafen viser modellens input og output for Min Enhed og for de andre Peers. De giver derfor en f¿rste fornemmelse af sammenligneligheden mellem Min Enhed og de foreslŒede forbilleder.

Yderligere Peer information

Det nederste vindue viser


 

Sektor Analyse

Sektor Analyse

I fanebladet Sektor kan du

 

InEfficiens Scorer

I den ¿verste tabel vises de beregnede InEfficiencer for alle enhederne i sektoren.

Foruds¾tninger

Lagring og illustration af resultaterne

Resultaterne kan gemmes i en Excel-fil, som du sŒ kan arbejde videre pŒ i andre sammenh¾nge.

 

Grafer

IB har fem muligheder for at illustrere resultaterne, nemlig som

T¾thed

Denne illustration viser InEfficiencerne i et s¾dvanligt histogtam

 

Fordeling

Dette er den s¾dvanlig kumulative fordeling af InEfficiencerne.

 

 

Sorterede InEfficienser

I denne graf ordnes InEfficerne i faldende orden, og navnene pΠde tilsvarende selskaber vises pΠden vandrette akse.

 

Indflydelse

Indflydelsessgrafen viser InEfficiencerne pŒ den vertikale akse og v¾rdien af enhedene pŒ den vandrette akse.

Efteranalyse

Grafen for efteranalyse plotter InEfficienserne mod andre tilg¾ngelige variable.

Zoome og tr¾kke i IB-Win

Graferne i Sektor fanebladet kan unders¿ges i flere detaljer ved at zoome og flytte grafen rundt. Denne funktionalitet er kun mulig i IB-Win.

Brugeren kan scrolle for at zoome ind og ud i et diagram pŒ samme mŒde som man zoomer i standard Windows-programmer.

For at aktivere zoom-funktionen og g¿re valget mere pr¾cist skal du blot trykke pŒ SHIFT-tasten. Musemark¿ren ¾ndres da til et forst¿rrelsesglas. Herefter kan du v¾lge en region af et diagram ved at bruge venstre museknap.

NŒr der er zoomet ind pŒ en bestemt del af grafen kan brugeren ogsŒ flytte rundt pŒ den del af grafen som vises ved brug af hŒndsymbolet.

Sektorrapporter

Du kan opsamle interessante resultater ved hj¾lp af Rapport. Et pop-up vindue bliver hermed aktiveret. I denne kan brugeren navngive rapporten og kan bestemme hvilke dele af resulaterne i Sektor fanebladet, der skal gemmes. Nye interessante sektor resultater kan senere placeres i en ny sektor rapport eller tilf¿jes til en eksisterende rapport. Rapporten kan til enhver tid blive vist og downloadet i forskellige formater under fanebladet Rapporter.

GenerŽr Peers

Peers fra alle enheder i en DEA- eller FDH-analyse kan genereres og vises i Sektor-tabellen ved at afkrydse ÓGenerŽr PeersÓ feltet.

 

 

 

Dynamisk

 

Fanebladet Dynamisk giver mulighed for at analysere ¾ndringer over tid.

Hvis datas¾ttet indeholder data fra forskellige perioder kommer fanebladet Dynamisk til syne i IB. Det tillader brugeren at beregne Malmquist produktivitets index, i programmet simpelthen kaldet Total, sŒvel som en dekomponering af dette i Indhentning og Frontskifte indices.

Tre dynamiske index

Fortolkningen af disse indices er som f¿lger:

Total mŒler den samlede forbedring i et selskabs pr¾station fra en periode til den n¾ste. En v¾rdi pŒ 1.1 tyder fx pŒ, at virksomheden har ¿get output pr input med 10% i forhold til sidste periode.

Indhentning mŒler i hvilket omfang et selskab er kommet t¾ttere pŒ bedste praksis. En v¾rdi pŒ fx 1.1 tyder pŒ, at virksomheden har forbedret sine resultater i forhold til bedste praktisk, altsŒ produktionsfronten, med 10%. Selskabet er altsŒ kommet t¾ttere pŒ de mest efficiente selskaber i branchen.

Frontskifte er forbedringen af bedste praksis fra den ene periode til den n¾ste. En v¾rdi pŒ fx 1.2 betyder, at selv blandt de mest effektive virksomheder har det v¾ret muligt at reducere input med 20% eller udvide output med 20%.

Bem¾rk at der g¾lder

Total = Indhentning x Frontskifte.

dvs den totale forbedring er produktet af indhentningen og frontskiftet. Hvis de bedste selskaber fx er faldet tilbage med 10% og MinEnhed har forbedret sig 5% i forhold til de bedste, er den totale effekt 1.05x0.9=0.945 med den fortolkning, at MinEnhed reelt er blevet 5.5% dŒrligere til at oms¾tte input til output. Selskabet er godt nok kommet t¾ttere 5% t¾ttere pŒ de mest effektive, men da disse er faldet 1% tilbage betyder det jo, at ogsŒ selskabet er faldet tilbage med ca 5%. Hvis pŒ den anden side MinEnhed har forbedret sin position i forhold til de bedste med 20% og de bedste har forbedret sig med 10%, sŒ har MinEnhed reelt forbedret sig med en faktor 1.2x1.1 = 1.32, dvs med 32%.

 

Tabeller og grafer

De tre indices beregnes og vises bŒde i en tabel og i grafer og for sŒvel MinEnhed som i gennemsnitsform for alle enheder i analysen.

 

Brugeren kan v¾lge hvilken DEA model, som skal anvendes i beregningerne, jvf Skala, hvilket selskab, som skal vises direkte, jf. MinEnhed, og hvorvidt der skal anvendes input eller output orienterede efficiensmŒl.

 

Brugeren kan ogsŒ selv v¾lge hvilken graftype og hvilken farveskala, som skal anvendes.

       

 

Dynamiske analyser kan ikke kun anvendes til at unders¿ge, hvordan selskaberne udvikler sig over tid. Man kan ogsŒ anvende Dynamisk til at analysere andre forskelle i den mŒde selskaberne arbejder pŒ. Man kan fx opdele selskaberne efter geografiske forskelle og studere, hvorledes bedste praksis afh¾nger af den geografiske placering, eller man kan opdele efter ejerskabsform og se, hvordan dette pŒvirker selskaberne, herunder vurdere, hvad et selskab kan vinde ved at ¾ndre ejerstruktur.

De anvendte formler

Lad os slutte med nogle mere pr¾cise og formelle definitioner af de forskellige indices. I den videnskabelige litteratur, refererer produktivitet til ¾ndringer over tid. Hvis output ¾ndres mere end input siger vi at produktiviteten ¿ges. I dynamiske analyser anvendes ofte Malmquist mŒlet og dets dekomponering. Malmquist mŒler ¾ndringen fra den ene periode til den n¾ste som det geometriske gennemsnit af selskabets resultater i forhold til den tidligere og nuv¾rende teknologi

Mere konkret kan vi lade Ei(s,t) v¾re et mŒl for Virksomhed iÕs performance i periode s vurderet i forhold den teknologi, som foreligger til tid t. E kan sŒledes fx mŒle den proportionale reduktion i Virksomhed iÕs input i periode s hvis virksomhed vurderes i forhold til teknologien som den ser ud i periode t. E kunne ogsŒ v¾re den inverse v¾rdi af de mulige proportionale for¿gelser af alle output.

Selskab iÕs forbedring fra periode s til t kan vurderes vhja Malmquist index Mi(s,t)

 

Intuitionen bag dette index er f¿lgende: Vi ¿nsker at sammenligne selskabets pr¾stationer i periode t med dets pr¾stationer i periode s for at vurdere fremskridtene.. Vi kan vurdere pr¾stationerne i forhold til enten teknologien, som den sŒ ud i periode s eller t. Da begge reference teknologier for sŒ vidt kan v¾re lige gode tager vi det geometriske gennemsnit af de to vurderinger af fremskridtene. Hvis selskabet har forbedret sig er t¾llerne st¿rre en n¾vnerne, dvs M er st¿rre end 1. En v¾rdi pŒ fx M = 1.2 betyder, at selskabet har forbedret sig med 20%, fx via et fald pŒ 20% i ressource forbruget samtidigt med at service niveauet er fastholdt.

®ndringen i pr¾stationsniveauet kan skyldes to forhold, som muligvis forst¾rker hinanden, muligvis modvirker hinanden.

Den eneste faktor er sŒkaldt tekniske ¾ndringer, technical changes TC, som handler om ¾ndringer i produktionsfronten. TC>1 svarer til teknologiske fremskridt og TC<1 til teknologiske tilbagefald. Den anden faktor er sŒkaldte efficiens ¾ndringer, efficiency changes EC, som mŒler indhentning relativ til bedste praksis. EC>1 betyder, at selskabet er kommet t¾ttere pŒ fronten og EC<1 betyder at selskabet er faldet tilbage i forhold til fronten.

Dekomponeringen fremkommer ved en simpel omskrivning af Malmqusit formlen

Malquist mŒlet og dets dekomponering er nyttig nŒr man vil unders¿ge den dynamsike udvikling fra en periode til den n¾ste. NŒr man sammenligner pŒ tv¾rs af flere en to perioder skal man v¾re forsigtig. Man kan ikke pŒ simpel vis akkumulere ¾ndringerne. Malmquist indexet opfylder nemlig ikke i almindelighed M(1,2) x M(2,3) = M(1,3) Ð dvs fremskridte fra periode 1 til 3 er ikke bare et produkt af fremskridte mellem periode 1 og 2 og periode 2 og 3 (medmindre ¾ndringerne er sŒkaldt Hicks-neutrale). Denne ÓskavankÓ er meget almindelig blandt dynamiske index og hvis den till¾gges stor betydning mŒ man i stedet anvende index med fast basis,  hvor man hele tiden mŒler mod den samme teknologi.


 

Rapporter

 

Fanebladet Rapporter indeholder henvisninger til Rapporterne som er genereret i KPI, Benchmark og Sektor fanebladene. Rapporterne er navngivet som standard i overensstemmelse med den kalender tid, hvor de blev lavet.

 

Rapport formater

Skrifttypen der anvendes i rapporterne kan ¾ndres til en hvilken som helst tilg¾ngelige skrifttype fra Windows-systemet.

NŒr en rapport er Œbenet kan den gemmes i forskellige formater, hvilket giver dig mulighed for at lave de endelige rapporter i PDF-format med det samme, samt at gemme rapporter i redigerbare formater som HTML, MHT, RTF, Excell, CSV, tekst og billede.

Sidst men ikke mindst, kan brugeren v¾lge rapportens sprog. Version 2.7 underst¿tter bŒde engelske, danske, tyske og hollandske rapporter.

 

 

Rapport indhold

De automatisk genererede Benchmark-rapporter er skrevet som selvst¾ndige rapporter. Informationen inkluderet i disse rapporter er:

Den typiske st¿rrelse pŒ en rapport er 9-12 sider.

Rapporterne justeres automatisk for at afspejle den specifikke kontekst (Model, Enhed osv.).

KPI- og Sektor-rapporter er mere simple og indeholder de centrale grafer og tabeller.

 


 

Data

Data

Fanebladet Data indeholder de data, som aktuelt anvendes, i IB-Win, eller som er til rŒdighed, i IB-Web.

I IB-Web kan du gemme flere datas¾t og v¾lge hvilket s¾t der skal analyseres ved at trykke pŒ den tilh¿rende gr¿nne pil. Du kan ogsŒ downloade datas¾t og slette dem.

Indl¾sning af et nyt datas¾t i IB-Win

Det er muligt at indl¾se en ny datas¾t ved hj¾lp af knappen Indl¾s ny data.

 

Indl¾sning af et nyt datas¾t i IB-Web

Det er ogsŒ muligt at indl¾se en ny datas¾t ved hj¾lp af to metoder i IB-Web.

Metode 1 lader dig uploade en forudspecificeret xls workbook. Disse datas¾t skal v¾re angivet som Excel-regneark og v¾re korrekt formaterede.

Metode 2 giver dig mulighed for at definere et datas¾t med hj¾lp fra programmet. Du beh¿ver altsŒ ikke vide pr¾cist hvordan man skal formatere data in en xls workbook. Oprettelse af et nyt datas¾t pŒ denne mŒde guider brugeren gennem de n¿dvendige skridt.

 

Forberedelse af et nyt datas¾t

F¿r et nyt datas¾t kan indl¾ses direkte, mŒ det v¾re korrekt formateret.

Det nye data skal v¾re formateret i Excel og mŒ indeholde op til 11 ark:

For at forberede en ny data-fil kan det v¾re en god ide at tage et kig pŒ indholdet af et testdatas¾t.

Xls workbook bestŒr som n¾vnt af et antal ark som indeholder forskellige typer af information. Man beh¿ver ikke andre ark end DMUData arket, men kan opnŒ ekstra funktionalitet ved at specifere indholdet i et antal af de ¿vrige ark.

DMUData

ModelData

 

Scenarie / Sp¿rgeskema

Scenarie / Sp¿rgeskema i IB-Web bliver defineret ved at tilf¿je et faneblad kaldet Scenarie. Hvis der ikke findes sŒdanne faner i data-filen, vil der heller ikke v¾re en Scenarie / Sp¿rgeskema fane i det IB Web-systemet brugeren anvender. Scenarier / Sp¿rgeskemaer er tilknyttet modeller og skal derfor v¾re nummererede. Scenarie_1 refererer model 1, Scenarie_2 til model 2 osv.

Et eksempel pŒ et sp¿rgeskema er vist i xls-filen sammen med sp¿rgeskema-siden i IB-Web systemet nedenfor. Vi ser, at der to modeller med scenarier / sp¿rgeskemaer (Scenarie_1 og Scenarie_2). Nye data gemt af bruger i forbindelse med definitionen af ​​en ny enhed i model 1 vil v¾re gemt i Scenario_1_11, idet den nye enhed bliver nummer 11 i DMUData arket.

I definitionen af ​​basis Scenariet / Sp¿rgeskema, som vist i det f¿rste billede, vil kolonneoverskrifterne v¾re fastesatte pŒ forhŒnd og defineret pŒ f¿lgende mŒde;

V¾rdierne der kan blive anvendt i Benchmark er de v¾rdier, der er n¾vnt i kolonnerne NewVariable1, New Variable2, samt i kolonnen Variable Name. For at kunne bruge disse v¾rdier skal de v¾re indf¿rt i Data-fanebladet og Model-fanebladet som vist i den anden figur ovenfor, hvor vi har gemt v¾rdier for Center 1 og Center 1 med alternative omkostningsfordeling. De er blevet indf¿rt ved at brugeren direkte aktiverede knappen Gem.

 

NŒr brugeren Sender data vil Sp¿rgeskema-udbyderen fŒ direkte besked pŒ en e-mail fra interactivebenchmarking@gmail.com med titlen Sp¿rgeskema f¾rdigt! hvortil der er et link, som Udbyderen kan bruge til at hente de nye data.

Udover de mest centrale data, dvs. informationen fra kolonerne Answer1, Answer2, É, er der ogsŒ information om hvem, der har givet oplysningerne, og hvilken enhed disse henviser til. Et eksempel er vist nedenfor. Vi kan her se, at data er blevet send fra brugeren Peter, og at det refererer til Enheden kaldet Center 1 w. Alt. cost allocation.

LoginInfo in IB-Win

Sponsor in IB-Win

Sponsor arket indeholder Name information, dvs. en overskrift til Interaktiv Benchmarking; fx "Vand" der vises i blŒt over Interaktiv Benchmarking i Login fanebladet.

Arket indeholder ogsΠoplysninger om sponsorens URL.

 

Outliers

Outlier-fanebladet giver dig mulighed for at pr¾cisere et s¾t af potentielle outliers for hver model. Den f¿rste r¾kke indeholder modelnavnet, og de potentielle outliers i den tilsvarende model er givet ved hj¾lp af enhedernes navne nedenunder.

NŒr ExOutlier er afkrydset i Benchmark-fanebladet vil alle beregningerne i fanebladet blive udf¿rt uden outliers, dvs. disse outliers fŒr ikke lov til at pŒvirke Óbedste praksisÓ. I eksemplet nedenfor udelukker vi kun Žn enhed i modellen ÓDistr. D & V Model 1x4Ó, nemlig "Aabenraa Forsyning Service A / S", mens vi i modellen ÓDistr. Total Cost Model 2x4Ó ogsŒ udelukker "Grindsted Vandv¾rk A.m.b.a."

 PeerGroups

Potentielle Peer grupper beh¿ver ikke kun at blive defineret under en session. De kan ogsŒ foruddefineres ved at indf¿re en ÓPeer GruppeÓ-fane i Data xls worksheet. Navnet pŒ en gruppe er givet i f¿rste r¾kke, og Enhederne i gruppen angives med deres navne i r¾kkerne nedenfor. I fanerne KPI/N¿gletal og Benchmark kan brugeren  scrolle gennem listen af ​definerede grupper og finde dem, som er s¾rligt relevante. I eksemplet nedenfor er en Peer Gruppe ved navn ÓFrederiksberg KommuneÓ defineret i den anden kolonne. Vi kan se at den bestŒr af skolerne Lindevangskolen, S¿ndermarkskolen, ..., Skolen in the S¿erne.

En mere avanceret form for Peer Grupper er Betingede Peer Grupper. De defineres ved hj¾lp af R-kode. Derved kan brugeren definere grupper der bl.a. afh¾nger af den enkelte enhed, Min Enhed, som bliver analyseret. SŒdanne Peer grupper er markeret med et specielt tegn i programmet som vist nedenfor.

For at definere Peer Grupper, som er baseret pŒ R-kode, bliver brugeren n¿dt til at introducer et faneblad kaldet PeerGroupConditionsÓ som vist i eksemplet nedenfor.

 

I dette eksempel er der defineret to R Peer Grupper. Gruppe 2 er simpel og bestŒr af Enhederne 1, 3, 4 og 7, mens Gruppe 4 er mere kompliceret og er udledt ud fra en ¾gte R-loop. Reglerne for at lave R-baserede ÓBetingede Peer GrupperÓ er f¿lgende:

Som input til den R-baserede procedure kan man anvende

ib_DMUData = en matrix med data der er pr¾cis ligesom data i DMUData-fanebladet fra xls-arket

ib_MyUnit = DMU nummeret for Min Enhed

ib_RTS = skalaafkastet som bliver brugt i modellen

ib_benchmarkDirection = Retningen i input-output rummet, hvor IB s¿ger efter et benchmark

Bem¾rker endvidere, at
ib_InputNames = navnene pΠinputs i modellen
ib_OutputNames = navnene pΠoutputs i modellen

Disse kan ogsΠskrives som

ib_InputNames<-colnames(ib_selectedInputs)

ib_OutputNames<-colnames(ib_selectedOutputs)

 

For output genereret mest
ib_UserConditionalPeers = en liste (vektor) af DMU numre, der udg¿r Peer Gruppen for den valgte ib_MyUnit.

Som et eksempel pŒ en kode kan vi antage, at vi har data fra flere Œr og er interesserede i at bruge 2010-gr¾nsen. Vi ¿nsker ogsŒ at udelukke virksomheder, der outliers i forhold til gr¾nser, der svarer de kriterier den regulator BNetzA anvender. Scriptet kan da se sŒledes ud:

# WE INITIALLY DEFINE

ib_InputNames<-colnames(ib_selectedInputs)

ib_OutputNames<-colnames(ib_selectedOutputs)

 

# FIRST SET OF FILTER

full_data <- complete.cases(ib_DMUData[,c(ib_InputNames,ib_OutputNames)])

correct_year <- (ib_DMUData[,"Year"]==2010)

active_dmus <- (full_data*correct_year==1)

 

# OUTLIER BASED FILTER THE BNETZA STANDARD

# PREPARATION

library(Benchmarking)

ib_MatrixDirection <- as.matrix(ib_DMUData[active_dmus,c(ib_InputNames,ib_OutputNames)]) %*% diag(ib_benchmarkDirection)

ib_inputMatrix <- ib_DMUData[active_dmus,ib_InputNames,drop=FALSE]

ib_outputMatrix <- ib_DMUData[active_dmus,ib_OutputNames,drop=FALSE]

ib_NumberActiveDMU <- dim(ib_inputMatrix)[1]

# SUPER EFFICIENCY OUTLIERS q_OUTLIER

ib_SuperResults<-sdea(ib_DMUData[active_dmus,ib_InputNames], ib_DMUData[active_dmus,ib_OutputNames], ib_RTS, ORIENTATION="in-out",DIRECT=ib_MatrixDirection)

q=as.matrix(quantile(1-ib_SuperResults$eff))

q_extreme <- q[4,1]+1.5*(q[4,1]-q[2,1])

q_outlier <-ifelse((1-ib_SuperResults$eff)>q_extreme,1,0)

# F TEST BASED OUTLIERS F_outlier

B=dea(ib_inputMatrix, ib_outputMatrix, ib_RTS, ORIENTATION="in-out",DIRECT=ib_MatrixDirection)$eff

F_test =NULL

for ( i in 1:ib_NumberActiveDMU) {

A <- dea(ib_inputMatrix[-i,,drop=FALSE],ib_outputMatrix[-i,,drop=FALSE],RTS = ib_RTS,ORIENTATION="in-out",DIRECT=ib_MatrixDirection[-i,])$eff

SS1=t(A)%*%(A)

SS2=t(B[-i])%*%(B[-i])

C <- pf(SS1/SS2, ib_NumberActiveDMU-1,ib_NumberActiveDMU-1)

F_test <-rbind(F_test,C)

   }

Prob_F_test <- F_test[,1]

F_outlier <- (Prob_F_test<0.05)

 

#  THE FINAL SET OF CONDITONAL PEERS

ib_UserConditionalPeers  <- setdiff(ib_DMUData[active_dmus,"DMU"]*(1-q_outlier)*(1-F_outlier),0)

 

For mere om R-koder, se www.r-project.org.

 

Variabeltransformation Vtrans


Relevante variabel transformationer kan defineres ved hj¾lp af R-koder i regnearket Vtrans. I et eksempel for en skole anvendelse af Interactive Benchmarking er vist nedenfor. Vi definerer her tre forskellige mŒder at pr¾sentere eksamenskarakterer pŒ.

 

Hver kolonne definerer en ny variabel-transformation. Navnet pŒ transformationen, som det vil se ud i fanebladet MinEnhed, er angivet i f¿rste r¾kke. R-koden der definerer transformationen gives i anden r¾kke.

Ligesom i Betingede Peer Grupper kan inputs til den R-baserede procedure v¾re

ib_DMUData = en matrix med data der er pr¾cis ligesom data i DMUData-fanebladet fra xls-arket

ib_MyUnit = DMU nummeret for Min Enhed


Outputtet skal v¾re et nyt datas¾t

ib_NewDMUData

der vil sŒ tjene som grundlag for de efterf¿lgende beregninger.

For mere om R-koder, se www.r-project.org.Historiefort¾lling

 

Dynamiske data

NŒr der foreligger data fra to eller flere perioder kan IB anvendes til dynamiske analyser, dvs. til analyser af hvordan virksomhederne udvikler sig over tid.

Fanebladet Dynamisk kommer automatisk til syne nŒr de underliggende data indeholder flere versioner af DMUData, nemlig det normale DMUData ark og en eller flere alternative DMUData ark ben¾vnt DMUData-1, DMUData-2, etc. Datas¾ttet skal desuden indeholde et ark kaldet Dynamic med information om hvilke perioder der er data om, og hvordan disse skal ben¾vnes i programmet.

Kolonnerne i datas¾ttene DMUData, DMUData-1, DMUData-2 osv, skal v¾re de samme, men dette er reelt ingen begr¾nsning, da de forskellige enheder kan have mangle data i forskellige perioder.

R¾kkerne i disse datas¾t beh¿ver ikke indeholder helt de samme virksomheder.

IB vil automatisk for hvert par af perioder bestemme, hvilke virksomheder der har de n¿dvendige data, og det vil beregne de relevante indices baseret pŒ disse

Den gruppe af forbilleder, som er valgt og anvendt i Benchmark fanebladet, anvendes ogsΠi de dynamiske beregninger

 

Format

Det er muligt delvist at styre formatet for hvorledes tale vises i IB. Dette g¿res ved at indf¿re et faneblad i xls arket kaldet Format.

Man kan bruge et Standard Format ved at indf¿re en Kolonne med overskriften Standard, eller man kan bruge formater, der skifter mellem de forskellige faner Unit, KPI, Benchmark, PeerUnits og Sector, som illustreret nedenfor:


Den definition af formatet kode f¿lger beskrivelsen i
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dwhawy9k.aspx

F stŒr for eksempel for faste decimaltal og tallet givet efter F specificerer antallet af decimaler efter kommaet. Brugen af decimal tegn, . eller ; bliver bestemt af computeren hvis man arbejder med IBWin, og af serveren hvis man arbejder med IBWeb. IBWeb bruger i ¿jeblikket USA-formatering, dvs. "." som decimal separator og "," som tusindtalsseparator, hvis der bliver anmodet om en sŒdan (N2 betyder for eksempel, at vi bruger to decimalcifre).

PARData
PARData arket indeholder den parametriske form der anvendes, nŒr PAR er valgt som beregningsmetoden i Skala menuen i Benchmark fanebladet.

Data er i PARData arket gives i kolonner med overskrifter

MODEL NUMBER er et nummer svarende til de modelnumre, der anvendes i arket ModelData.

FORMULA beskriver ShepardÕs input afstandsfunktion. Mulige input-output kombinationer er dem med en v¾rdi for Shepard input afstandsfunktionen st¿rre end eller lig med 1, og fronten svarer til en Shepard afstand lig 1.

For at bestemme punkter pŒ den parametriske gr¾nse, kan det godt v¾re at Interaktiv Benchmarking IB ¨ skal l¿se et eventuelt komplekst linjes¿gningsproblem. For at kunne g¿re dette, bruger den en sŒkaldt bi-section metode. Fors¿gsstartv¾rdier for denne procedure er givet vha. GL og GH, hvor GL er et forslag til en mulig v¾rdi og GH et forslag til en umulig v¾rdi. Hvis dette ikke er tilf¾ldet i virkeligheden vil IB s¾nke GL og ¿ge GH for at fŒ en mulig startopstilling. NŒr en mulig kombination af et punkt indenfor og et punkt udenfor produktionsfronten er bestemt gennemf¿rer IB et antal halveringer. Disse halveringer stopper, nŒr forskellen mellem de resulterende GL og GH v¾rdier er mindre end 0,0001 Ð eller nŒr den ¿vre gr¾nse LIMITITERATION nŒs.

Variabel forkortelserne er de variable, der refereres til i FORMULA. I de pŒg¾ldende MODEL linjer er de tilh¿rende reelle input og output navne angivet svarende til navnene i DMUData.

 

Kontrol af et nyt datas¾t
NŒr et datas¾t er uploadet, kan det automatisk testes, om det opfylder en r¾kke af de vigtigste krav. Hvis en af ​​tabellerne for eksempel har to s¿jler med samme overskrift, vil tabellerne ikke bestŒ integritetstesten, og der vil komme en advarsel frem i testresultaterne.